AUTO UL a.s. - autorizovaný dealer ŠKODA

Telefon pro prodej           +420 475 201 206
Telefon pro servis           +420 475 201 232
Náhradní díly a příslušenství  +420 702 184 512
NON STOP Asisstance           +420 607 048 927

 

AUTO UL a.s.
Havířská 373/25 (naproti STK Užín)
Ústí nad Labem, Všebořice
Zobrazit na mapě

25.06.2018

Valná hromada společnosti

Společnost AUTO UL a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti.

Představenstvo společnosti

AUTO UL a.s.

se sídlem Petrská 1178/9, Praha 1 –Nové Město, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 12513

IČ: 281 73 724, DIČ: CZ28173724

 

svolává

v souladu s ustanovením obchodního zákoníku a stanov společnosti

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 27. června 2018 od 10:00 hodin v sídle pobočky společnosti na adrese Havířská 373/25, Ústí nad Labem - Všebořice, PSČ 400 10

Pořad jednání

1. Zahájení valné hromady, ověření správnosti listiny přítomných akcionářů a usnášeníschopnosti a schválení jednacího řádu.

2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů).

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku společnosti, projednání účetní závěrky, to vše za rok 2017, návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.

5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky, zpráva o kontrolní činnosti DR, to vše za rok 2017.

6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017.

7. Diskuse, různé.

8. Schválení návrhu na usnesení a závěr.

          Tato pozvánka na valnou hromadu je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.autoul.cz. Další dokumenty vztahující se k jednotlivým bodům jsou k nahlédnutí v sídle provozovny společnosti, a to v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si kopii výroční zprávy na svůj náklad.

          Právo hlasovat na valné hromadě má pouze akcionář, který je zapsán k rozhodnému dni v seznamu akcionářů, nebo jeho zástupce.

          Při prezentaci se každý akcionář i zmocněnec prokáže občanským průkazem a touto pozvánkou. Akcionář může ke svému zastupování pověřit na základě ověřené plné moci jiného akcionáře. Z plné moci musí být zřejmé, že se jedná o zastupování akcionáře na valnou hromadu společnosti AUTO UL a.s., konanou dne 27.06. 2018. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

          V případě neúčasti potřebného počtu hlasů akcionářů a tedy neschopnosti se usnášet svolá představenstvo náhradní valnou hromadu se stejným programem. Ani v tomto případě nepřísluší náhrada nákladů.

                                                                                                                                                               Představenstvo společnosti

                                                                                                                                                                          AUTO UL a.s.

 

V Praze dne 5. června 2018

Zpět na výpis aktualit
Skladové vozy

Široký výběr skladových vozů, které jsou Vám ihned k dispozici za výhodné ceny.

Máte-li zájem o konkrétní model, doporučujeme nejdříve shlédnou nabídku našich skladových vozů.

Poslat dotaz

Zeptejte se nás

Zavřít